• https://www.facebook.com/beytullah.metin.3
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905057735955
  • https://www.twitter.com/beytullah_metin
  • https://www.instagram.com/beytullah_metin
  • https://www.youtube.com/beytullah_metin
Hangi şirket daha avantajlı?
Yeni açacağınız şirket Anonim Şirket mi yoksa Limited Şirket mi olmalı? Artıları eksileri neler?
E Ticaret Muhasebesi
e- Ticaret İşlemlerinin Muhasebesi ve Muhasebe Sisteminin kurulması
Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri
Anonim Şirketler de kuruluş işlemleri ve takip edilmesi gereken süreç nasıl olmalı?
Şahıs işletmesi kuruluş işlemleri?
Şahıs işletmesi kuruluş işlemleri ve izlenmesi gereken süreç

KDV Beyannamesinin Doldurulmasına İlişkin İstisnalar ve Kodları

PDF Formatı

1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI
( İSTİSNALAR VE DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER LİSTESİ )
KOD NOKDVK MD.

NO.

KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER (TABLO-12)
20117/1Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler
20217/2-aSağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler
20417/2-cYabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının yapacakları bağışlarla ilgili mal ve hizmet alışları
20517/2-dTaşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri
20617/2-eMesleki kuruluşların işlemleri
20717/3Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin işlemleri
20817/4-cBirleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri
20917/4-eBanka ve sigorta muamaleleri vergisi kapsamına giren işlemler
21117/4-hZirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu teslimleri
21217/4-ıSerbest bölgelerde verilen hizmetler
21317/4-jBoru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı
21417/4-kOrganize sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı

kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri

21517/4-lVarlık yönetim şirketlerinin işlemleri
21617/4-mTasarruf mevduatı sigorta fonunun işlemleri
21717/4-nBasın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri
21817/4-oGümrük antrepoları, geçici depolama yerleri, gümrüklü sahalar ve vergisiz satış yapılan mağazalarla ilgili hizmetler
21917/4-pHazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri
22017/4-rİştirak hisseleri ve gayrimenkul satışları
221Geçici

15

Konut yapı kooperatifleri, belediyeler ve sos. güv.kuruluşlarıına verilen inşaat taahhüt hizmeti
223Geçici

20/1

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler
225Geçici

23

Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bilgisayar bağışları ile ilgili teslimler
22617/2-bÖzel okullar, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri
22717/2-bKanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler
22817/2-bKanunun (17/1) maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler
22917/2-bGıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan

gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri

23017/4-gKülçe altın, külçe gümüş, kıymetli taş teslimleri

 

23117/4-gMetal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları teslimi
23217/4-gDöviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil teslimleri
23417/4-şKonut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi
23516/1-cTransit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimi
23619/2Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınmayan)
23717/4-t5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Tesliminden Sonraki Teslimi
23817/4-uVarlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri ile Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri
23917/4-yTaşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri,Finansal Kiralama

Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri

24017/4-zPatentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayrimaddi Hakların Kiralanması, Devri ve Satışı
250Diğerleri
Örnek No: 2047-

c

1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI
( İSTİSNALAR VE DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER LİSTESİ )
TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER (TABLO-13)
KOD NO.KDVK MD.

NO

30111/1-aMal ihracatı
30211/1-aHizmet İhracatı
30311/1-aRoaming hizmetleri
30413/aDeniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları
30513/bDeniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler
30613/cPetrol aramaları ve petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler
30713/cMaden Arama, Altın, Gümüş veya Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler *KDVGUT-(II/B-4)]
30813/dTeşvikli yatırım mallarının teslimi
30913/eLimanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi
31013/fUlusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler
31114/1Uluslararası taşımacılık
31215/aDiplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler
31315/bUluslarası kurulaşlara yapılan teslim ve hizmetler

 

31419/2Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslar arası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınan)
31514/3İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı romorklara yapılan motorin teslimleri
31611/1-aSerbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler
31717/4-sÖzürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarına ilişkin araç-gereç ve bilgisayar programları
318Geçici 293996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, 3359 sayılı Kanuna göre kiralama karşılığı yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin projeler ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan
31913/gBaşbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri
320Geçici

16

İsmep Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslim ve Hizmetler
321Geçici 26Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ve bu teşkilatlara bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili bunlara yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları
32211/1-aTürkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler*KDVGUT-(II/A- 1.2)]
32313/ğ5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
32413/hTürkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri
32513/ıYem Teslimleri
32613/ıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi
32713/ıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi
350Diğerleri
1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI
( İSTİSNALAR VE DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER LİSTESİ )
KOD NOKDVK MD.

NO.

DİĞER İADE HAKKI  DOĞURAN İŞLEMLER (TABLO-14)
40511/1-c ve

Geçici

17

İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimleri İle İlgili Yüklenilen KDV Farkı (20)
40629/2Yılı İçinde Aylık Mahsuben İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade (21)
40811/1-bTürkiyede İkamet etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV *KDVGUT-(II/A-5)] (22)
4099/1İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.3)]
4109/1Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.1)]
4119/1Temizlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.10)]

 

4129/1Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C- 2.1.3.2.10)]
4139/1Özel Güvenlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.5)]
4149/1Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.3)]
4159/1Yemek Servis Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)]
4169/1Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetlerde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.2)]
4189/1Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Alüminyum Ve Kurşun Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]
4199/1Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ve Bunların Alaşımlarından Elde Edilen Ürünlerin Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.2)]
4209/1Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.6)]
4219/1İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.5)]
4239/1Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDV GUT -(C-2.1.3.2.7)]
4289/1Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.5)]
4309/1Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]
4319/1Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.8)]
4329/1Organizasyon Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)]
4339/1Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.9)]
4349/1Servis Taşımacılığı Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C- 2.1.3.2.11)]
4359/1Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan KDV *KDVGUT-(I/C- 2.1.3.2.12)]
4369/15018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerdeki İdare, Kurum Ve Kuruşlara Yapılan Diğer Hizmetlerde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-.1.3.2.13)]
4379/1Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.4)]
4389/1Ağaç ve Orman Ürünleri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan KDV [KDVGUT-(I/C- 2.1.3.3.6)]
43929/2İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade (YILLIK) (23)
440Geçici 30Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari 500 Milyon TL Tutarında Sabit Yatırım Öngörülen Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen KDV
44119/2USULÜNE UYGUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

KAPSAMINDA ÖDENEN VE İADEYE KONU OLAN KDV

450Diğerleri
AÇIKLAMALAR
1Tevkifat uygulanmayan işlemlerde (matrah x KDV oranı), kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde

*(matrah x KDV oranı x (1-tevkifat oranı)+ şeklinde hesaplanacaktır.

2KDV Genel Uygulama Tebliğindeki alıcı için öngörülen tevkifat oranı, basit kesir (2/10, 5/10, 7/10, 9/10 gibi) olarak yazılacaktır.

 

3Bu dönemde, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5) bölümü kapsamında yapılan teslimler beyan edilecektir. “Matrah” sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, “Vergi” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılacaktır.
4Bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5) bölümü kapsamındaki satışlar sırasında alıcılardan tahsil edilmiş ve bu dönemde alıcılara iade edilen vergi tutarı yazılacaktır.
5İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesini yılı içinde mahsuben talep ettiği halde mahsup edilecek borcun bulunmaması nedeniyle iadesi gerçekleşmeyen KDV iade alacak tutarı yazılacaktır.
6KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A.8 ve 9) bölümü kapsamında yurtiçi ve yurtdışı KDV ödenmeksizin temin edilen malllar bulunması nedeniyle 104. satıra bir tutar yazılması halinde iadesi gerçekleşmeyen tutar olan 105. satır ile 103. satır farkı bu satıra yazılarak indirim hesaplarındaki düzeltme yapılacaktır.
73065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarını, ihracatın gerçekleştiği bu dönemde indirim yoluyla telafi etmek isteyen mükellefler tarafından tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarları yazılacaktır.
8(39-47) farkı 102. satırdan küçükse bu fark, büyükse 102. satırdaki tutar yazılacaktır.
96736 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesi kapsamında yapılan beyana ilişkin ödemelerini defaten ödemek isteyenler için bu satırdaki tutar üzerinden tahakkuk oluşacaktır.
106736 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesi kapsamında yapılan beyana ilişkin ödemelerini

taksitlendirmek isteyen mükellefler için bu satırdaki tutar üzerinden tahakkuk oluşacak ve 49. satırda sıfırdan büyük bir değer yer alması halinde bu mükelleferl ayrıca EK21 beyannamesi vereceklerdir.

11(47-39) farkı “sıfır”a eşit veya küçükse 52. satıra herhangi bir tutar yazılmayacaktır. (47-39) farkı “sıfır”dan büyükse, fark 94. satırdaki tutarla karşılaştırılacak, küçük olan 52. satıra yazılacaktır.
12Vergisi önceki safha tarafından beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlerde (sigara, gazete, dergi vb.) perakendeci bayiler, tüketiciye satış bedellerinin KDV dahil toplamını bu satıra yazacaktır. Bu işlemler beyannamenin başka bir yerinde beyan edilmeyecektir. Altın, gümüş ve kıymetli taştan yapılmış eşya teslimlerinde matraha dahil olmayan tutar bu satırda, bedelin matraha dahil kısmı ise TABLO 1’de beyan edilecek ve ikisinin toplamı teslim bedeline eşit olacaktır.
1355. Satırdaki tutarların her yıl Ocak ayından başlayarak kümülatif toplamı yazılacaktır. Kümülatif toplam, izleyen yılın Ocak ayında yeniden başlatılacaktır. Özel hesap dönemine tabi gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinde de kümülatif toplam, her takvim yılının Ocak ayında başlatılacaktır. Yıl içinde işe başlayanlar, başladıkları aydan itibaren kümülatif

alacaktır.

14Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı yazılacaktır.
15Kod ve madde numaraları bu föyde yer alan TABLO 12, 13 ve 14’den (İstisna Listeleri) seçilecektir.
16İşlemin bünyesine giren vergi yazılacaktır.
17Mükellefin indirimli orana tabi işlemleri ile alıcı tarafından kısmi tevkifat uygulanan teslim ve hizmetlerle ilgilidir. Satıcı tarafından doldurulacaktır. Tevkifatla ilgili işlemler TABLO 10’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa işlem bedelinin KDV hariç tutarı, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa alıcının sorumlu sıfatıyla beyan etmek üzere tevkif ettiği KDV tutarı yazılacaktır.

 

18KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerine göre belirlenecek iade toplamı yazılacaktır.
19(102-104) farkı 103. satırdan küçükse bu fark, büyükse 103. satırdaki tutar yazılacaktır.
20İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslim edildiği dönemde bu fark 106. satıra yazılmaktadır. Mallar ihraç edildiğinde farkın gerçekleşen ihracata isabet eden kısmı TABLO 14’ün 405. satırı aracılığıyla TABLO 10’a aktarılacaktır.
21İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili aylık mahsuben iade talep edenler tarafından doldurulacaktır. TABLO 10’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa iadesi talep edilen indirimli orana tabi işlemlere ait bedel, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa ise ilgili KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.1.1) bölümüne göre belirlenecek mahsuben iade tutarı yazılacaktır.
22TABLO 10’a aktarılırken, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5) bölümüne göre bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan ve hesaplanan vergisi bu dönemde Türkiye’de ikamet emeyen alıcılara iade edilen KDV tutarı yazılacaktır.
23İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili yıllık mahsuben veya nakden iade talep edenler tarafından doldurulacaktır. TABLO 10’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa iadesi talep edilen indirimli orana tabi işlemlere ait bedel, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa ise ilgili KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.1.2) bölümüne göre belirlenecek iade tutarı yazılacaktır.